คณะกรรมการสถานศึกษา พระครูสมาจารคุณ
เจ้าคณะตำบลหนองยาง
ที่ปรึกษาคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานพระครูสุทธิพงธ์ศิริวัฒน์
เจ้าอาวาสวัดโสงหนองบัว
ที่ปรึกษาคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน  
 


สิบตรีบุญมี  พีรพัฒนวงศ์
ที่ปรึกษาคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน


นายวินัย  แพทย์กระโทก
ประธานคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน


 

นายชุ้ม  เวิดสูงเนิน
ผู้แทนองค์กรศาสนา
กรรมการ

 
นายบุญรอด  นาคเม้า
ผู้ทรงคุณวุฒิ
กรรมการ
นายนคร  หนุนกระโทก
ผู้ทรงคุณวุฒิ
กรรมการ
 

 นายจันทร์  น้ำกระโทก
ผู้แทนองค์กรศาสนา
กรรมการนายกัมพล  เพชรกระโทก
ผู้แทนองค์กรปกครองท้องถิ่น
กรรมการ
 


นางณภัทร  เดชไกรสร
ผู้ทรงคุณวุฒิ
กรรมการ
 

นายชอบ  นัดกระโทก
ผู้ทรงคุณวุฒิ
กรรมการ


 
นายไตรรงค์  เทพประกอบ
ผู้ทรงคุณวุฒิ
กรรมการนางสมจิตร  หนุนกระโทก
ผู้แทนองค์กรชุมชน
กรรมการ
 

 
นายช่วย  นิ่งกระโทก
ผู้ทรงคุณวุฒิ
กรรมการ
นายรัชชานนท์  แก้วบุญ
ผู้แทนศิษย์เก่า
กรรมการ
 


นางรสรินทร์  โมงขุนทด
ผู้แทนผู้ปกครอง
กรรมการ
 

นางธนัชชา  สืบม่วงไทย
ผู้แทนครู
กรรมการ


นายสกฤต  เศรษฐชัย
ผู้อำนวยการสถานศึกษา
กรรมการ 

 

Comments