ทำเนียบบุคลากร

ผู้บริหารสถานศึกษา โรงเรียนหนองยางพิทยาคม


นายสุภาพ  สุพศินญ์
ผู้อำนวยการสถานศึกษา  วิทยฐานะ  ผอ.เชี่ยวชาญ
ศษ.บ. วิทยาศาสตร์ / ศษ.ม. การบริหารการศึกษา

นางสาวนภาพร    วงศ์คง
รองผู้อำนวยการสถานศึกษา  วิทยฐานะ รองผอ.ชำนาญการพิเศษ
หัวหน้าฝ่ายทั้ง 4 ฝ่าย

 

นางละเอียด    คงกุ่ง
หัวหน้า ฝ่ายบริหารทั่วไป


นางธณต   เลิศล้ำ
หัวหน้า ฝ่ายบริหารวิชาการ
นางธนัชชา   สืบม่วงไทย
หัวหน้า ฝ่ายบริหารกิจการนักเรียน
 


นายทศพล  พูนสุวรรณ
หัวหน้า ฝ่ายบริหารส่งเสริม
และบริการ
 กลุ่มสาระการเรียนรู้ ศิลปะ

 

นายทรงกลด   สุโธ
ครู / ครูชำนาญการ
หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้
ค.บ. (ดนตรีศึกษา)
 ค.ม. (จิตวิทยาการศึกษา)
ปร.. การบริหารการศึกษานายธีรศักดิ์  รักษาสร้อย
ครู
 ศศ.บ. ดนตรี(สากล)
ศษ.ม. (การบริหารการศึกษา)
กลุ่มสาระการเรียนรู้ ภาษาไทย

 

นางกัญญาภัทร  ตองกระโทก
ครู / ครูชำนาญการ
หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้
 ค.บ. (ภาษาไทย)

 

นางพิมพ์พิชชา พันธ์เลิศ
ครู
ค.บ. (วิชาเอกภาษาไทย ,
วิชาโทภาษาจีน)
 

นางพีชาวิกา เพชรเรืองแสงชัย
ครู / ครูเชียวชาญ
ค.บ. (ภาษาไทย)

กลุ่มสาระการเรียนรู้ ภาษาต่างประเทศ


นางสุพัฒนุช   พรมศรี
ครู / ครูชำนาญการพิเศษ
หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้
ศศ.บ.ภาษาอังกฤษ / กศ.ม.หลักสูตรและการสอนนางธณต  เลิศล้ำ
ครู / ครูชำนาญการพิเศษ
ค.บ.ภาษาอังกฤษ

 

นางธนัชชา  สืบม่วงไทย
ครู / ครูชำนาญการพิเศษ
ค.บ.ภาษาอังกฤษ
กลุ่มสาระการเรียนรู้ การงานอาชีพและเทคโนโลยี


นายเสน่ห์  ทิพย์รักษ์
ครู / ครูชำนาญการพิเศษ
หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้
ค.บ.อุตสาหกรรมศิลป์ / วท.ม.เทคโนโลยีสารสนเทศ

 

นางทองคำ  กิ่งพุดซา
ครู / ครูชำนาญการพิเศษ
ค.บ.คหกรรมศาสตร์

 

นายทศพล  พูนสุวรรณ
ครู / ครูชำนาญการพิเศษ
ค.บ.อุตสาหกรรมศิลป์
 

ว่าที่ร.ต.ศรายุทธ  ตากกระโทก
ครู
วท.บ.เทคโนโลยีสารสนเทศ
และการสื่อสาร 
กศ.ม.การบริหารการศึกษา

 

นายศุภชัย  บัวงาม
ผู้ช่วยครู
บธ.บ.คอมพิวเตอร์ธุรกิจ
ศษ.ม.การบริหารการศึกษา
 


กลุ่มสาระการเรียนรู้ วิทยาศาสตร์


นางละเอียด  คงกุ่ง
ครู / ครูเชี่ยวชาญ
หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้
ค.บ.ชีววิทยา / วท.ม.พันธุศาสตร์

 

นางสายทิพย์  ทิพย์รักษ์
ครู / ครูชำนาญการพิเศษ
ค.บ.ฟิสิกส์ 
กศ.ม.เทคโนโลยีและสื่อสาร
การศึกษา
 

นางสาวจรียารัตน์  ใช้ช้าง
ครู / ครูชำนาญการ
วท.บ.ชีววิทยาประยุกต์
ศษ.ม.หลักสูตรและการสอนวิทยาศาสตร์ (มัธยม)
 

นางสาวมยุลี  นันดี
ครู / ครูชำนาญการ
ค.บ.เคมี 
ศษ.ม.การบริหารการศึกษา

 

น.ส.เบญจวรรณ  ด่านกระโทก
ครู / ชำนาญการ
วท.บ.ชีววิทยาประยุกต์
ป.บัณฑิตวิชาชีพครู
                                      ตำแหน่ง ว่าง
ครู
ฟิสิกส์


กลุ่มสาระการเรียนรู้ คณิตศาสตร์


นายดนัยพัฒน์  จ๋าวะนา
ครู 
หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้
ศษ.บ. คณิตศาสตร์ / ศษ.ม.การบริหารการศึกษา

 

นายนัทธี  สมทอง
ครู / ครูชำนาญการพิเศษ
ค.บ.คณิตศาสตร์
ศษ.ม. การบริหารการศึกษา

 

นางประเสริฐ แก้วกลาง
ครู / ครูชำนาญการพิเศษ
ค.บ.คณิตศาสตร์
 
ตำแหน่งว่าง

คณิตศาสตร์ กลุ่มสาระการเรียนรู้ สุขศึกษาและพลศึกษา

 

นายนคร  จ่างโพธิ์
ครู  / ครูชำนาญการ
หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้
วท.บ.วิทยาศาสตร์การกีฬานายชยุต  สองจันทึก
ครู / ครูชำนาญการพิเศษ
ศศ.บ.พลศึกษา
กลุ่มสาระการเรียนรู้ สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม


นางนินนาท  แนบกระโทก
ครู / ครูชำนาญการพิเศษ
หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้
วท.บ.ภูมิศาสตร์

 

นายเพ็ช  แก้ววงษา
ครู / ครูชำนาญการ
ค.บ.ภูมิศาสตร์
ศษ.ม.การบริหารการศึกษา

 

นางกัลยาณี  โถมกระโทก
ครู / ครูชำนาญการ
ศศ.บ.รัฐประศาสนาศาสตร์
ศษ.ม.การบริหารการศึกษา

 

ตำแหน่งว่าง

สังคมศึกษา

 


Comments