สัญลักษณ์โรงเรียน


        ตราประจำโรงเรียน 
                                              
        
        สัญลักษณ์ประจำโรงเรียน

        
        อักษรย่อ
                            น.ย.พ.      
        
    
        สีประจำโรงเรียน

                            สีเหลือง  หมายถึง  ความเจริญรุ่งเรือง
                            สีแดง      หมายถึง  ความเข้มแข็ง  อดทน

        
        คำขวัญประจำโรงเรียน
            
                        ปัญญาดี  มีวินัย  จงทำตนให้เป็นประโยชน์และมีค่าต่อสังคม


        ปรัชญาโรงเรียน

                        ประพฤติดี   มีการศึกษา   พาสู่คุณธรรม


        คติธรรมของโรงเรียน

                        สุขา  สงฺฆสฺส   สมาคฺคี   (สุขา สัฆัสส สามัคคี)
                        ความพร้อมเพรียง  ความสามัคคีแห่งหมู่  เป็นสุข

           
        วิสัยทัศน์

                        สถานศึกษาที่มีความเป็นเลิศในการจัดการศึกษา 
                        ให้ผู้เรียนมีคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษา 
                        ด้วยการบริหารสถานศึกษาแบบมีส่วนร่วม

        
        อัตลักษณ์

                        ยิ้มใส    ไหว้สวย


        เอกลักษณ์

                        โรงเรียนสะอาด   บรรยากาศดี

        
Comments