ทำเนียบผู้บริหาร

ผู้บริหารโรงเรียนตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบัน

 

1. นายพิพัฒน์   พรพรรณนุกูล
ดำรงตำแหน่ง ตั้งแต่ 13 มิ.ย. 38 - 15 พ.ย. 44
 
 

2. นายเอื้อ  ทรวงโพธิ์
ดำรงตำแหน่ง ตั้งแต่ 16 พ.ย. 44 - 1 เม.ย. 48


 

3. นายเจต  รุจิวรรณ
ดำรงตำแหน่ง ตั้งแต่ 2 เม.ย. 48 - 30 ก.ย. 55
 

 
4. นายสกฤต  เศรษฐชัย
ดำรงตำแหน่ง ตั้งแต่ 10 มิ.ย. 56 ถึง 31 ต.ค. 61

 
                                                                                                       
 


5. นายสุภาพ  สุพศินญ์
ดำรงตำแหน่ง  ตั้งแต่  1 พ.ย. 61  ถึงปัจจุบัน 


Comments