วิสัยทัศน์ พันธกิจ

วิสัยทันศ์

        สถานศึกษาที่มีความเป็นเลิศในการจัดการศึกษา ให้ผู้เรียนมีคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษา 

        ด้วยการบริหารสถานศึกษาแบบมีส่วนร่วม


พันธกิจ

            1.       จัดหาและพัฒนาคุณภาพปัจจัยที่ใช้ในการเรียนสอน

            2.       ส่งเสริมกระบวนการเรียนรู้ตลอดชีวิต

            3.       ส่งเสริมและพัฒนาให้ผู้เรียนมีคุณลักษณะที่พึงประสงค์

            4.       ส่งเสริมและพัฒนาให้คณะกรรมการสถานศึกษามีความเข้มแข็ง สามารถเข้ามามีส่วนร่วมในการจัดการศึกษาของสถานศึกษาได้อย่างแท้จริง

            5.       พัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษาอย่างต่อเนื่อง


จุดมุ่งหมายเพื่อการพัฒนา

            1.     ผู้เรียนมีคุณภาพ

            2.     ครูมีคุณภาพ

            3.     สถานศึกษามีสื่อการสอนและแหล่งเรียนรู้

            4.     ผู้เรียนมีพฤติกรรมที่เหมาะสม

            5.     จัดการเรียนรู้โดยใช้โรงเรียนเป็นฐาน

            6.     คณะกรรมการสถานศึกษามีความเข้มแข็ง

            7.     นักเรียนมีความภาคภูมิใจในท้องถิ่น และรักท้องถิ่นของตนเอง


ยุทธศาสตร์

            1.       ยุทธศาสตร์การพัฒนาคุณภาพผู้เรียน

            2.       ยุทธศาสตร์การพัฒนาคุณภาพครู

            3.       ยุทธศาสตร์การจัดหา และพัฒนาความพร้อมของสื่อ การเรียนการสอนและแหล่งเรียนรู้

            4.       ยุทธศาสตร์การพัฒนาพฤติกรรมผู้เรียน

            5.       ยุทธศาสตร์ส่งเสริมและพัฒนาการบริหารแบบมีส่วนร่วมComments