ผลงานทางวิชาการ

การศึกษาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน และความสามารถในการพัฒนาโครงงาน โดยใช้ เอกสารประกอบการเรียน เรื่อง โครงงานงานไม้เครื่องเรือน รายวิชางานไม้เครื่องเรือน กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6

โพสต์22 ส.ค. 2562 02:28โดยว่าที่ร.ต.ศรายุทธ ตากกระโทก


ชุดการเรียนรู้ที่ ๑ ลักษณะทั่วไปของทวีปอเมริกาเหนือ

โพสต์21 ม.ค. 2561 22:36โดยว่าที่ร.ต.ศรายุทธ ตากกระโทก   [ อัปเดต 21 ม.ค. 2561 22:39 ]


การพัฒนาการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ภาษาอังกฤษ ด้วยเทคนิคแบบผสมผสาน (CIRC) เพื่อพัฒนาทักษะการอ่านและการเขียนภาษาอังกฤษสำหรับนักเรียน ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 โรงเรียนสังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมา

โพสต์31 ส.ค. 2560 01:45โดยว่าที่ร.ต.ศรายุทธ ตากกระโทก


การพัฒนาความสามารถการคิดวิเคราะห์และผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน วิชาชีววิทยา เรื่อง การสืบพันธุ์และการเจริญเติบโตของพืช โดยใช้กลุ่มร่วมมือเทคนิค TAI ร่วมกับผังมโนทัศน์ สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5

โพสต์31 ส.ค. 2560 01:37โดยว่าที่ร.ต.ศรายุทธ ตากกระโทก


1-10 of 16