ผลงานทางวิชาการ

ชุดกิจกรรมการเรียนรู้แบบกลุ่มร่วมมือเทคนิค STAD กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๑

โพสต์1 ก.ค. 2561 22:57โดยว่าที่ร.ต.ศรายุทธ ตากกระโทก   [ อัปเดต 1 ก.ค. 2561 22:59 ]


ชุดการเรียนรู้ที่ ๑ ลักษณะทั่วไปของทวีปอเมริกาเหนือ

โพสต์21 ม.ค. 2561 22:36โดยว่าที่ร.ต.ศรายุทธ ตากกระโทก   [ อัปเดต 21 ม.ค. 2561 22:39 ]


การพัฒนาการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ภาษาอังกฤษ ด้วยเทคนิคแบบผสมผสาน (CIRC) เพื่อพัฒนาทักษะการอ่านและการเขียนภาษาอังกฤษสำหรับนักเรียน ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 โรงเรียนสังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมา

โพสต์31 ส.ค. 2560 01:45โดยว่าที่ร.ต.ศรายุทธ ตากกระโทก


การพัฒนาความสามารถการคิดวิเคราะห์และผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน วิชาชีววิทยา เรื่อง การสืบพันธุ์และการเจริญเติบโตของพืช โดยใช้กลุ่มร่วมมือเทคนิค TAI ร่วมกับผังมโนทัศน์ สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5

โพสต์31 ส.ค. 2560 01:37โดยว่าที่ร.ต.ศรายุทธ ตากกระโทก


การพัฒนาชุดกิจกรรมการเรียนรู้ตามวัฏจักรการเรียนรู้ 7E เรื่อง การถ่ายทอดลักษณะ “หน่อแนว” และความหลากหลายทางชีวภาพในท้องถิ่น เพื่อส่งเสริมทักษะการคิดขั้นสูง สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4

โพสต์31 ส.ค. 2560 01:30โดยว่าที่ร.ต.ศรายุทธ ตากกระโทก
การพัฒนาชุดกิจกรรมการเรียนรู้อาชีพในท้องถิ่น ตามแนวคิดภาระงานเป็นฐาน เพื่อพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร สา หรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปี ที่ 3

โพสต์24 ส.ค. 2560 02:10โดยว่าที่ร.ต.ศรายุทธ ตากกระโทก   [ อัปเดต 24 ส.ค. 2560 02:11 ]

การพัฒนาชุดกิจกรรมการเรียนรู้อาชีพในท้องถิ่น ตามแนวคิดภาระงานเป็นฐาน
เพื่อพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร สา หรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปี ที่ 3  
ชุดกิจกรรมการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ เรื่อง อาหารกับการดำรงชีวิต รายวิชาวิทยาศาสตร์พื้นฐาน รหัสวิชา ว22102 ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2

โพสต์30 ก.ค. 2560 02:14โดยว่าที่ร.ต.ศรายุทธ ตากกระโทก


ชุดกิจกรรมการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ ที่เน้นกระบวนการสืบเสาะหาความรู้ 5 ขั้น (5E) เรื่อง ปฏิกิริยาเคมี วิชาเคมีพื้นฐาน (ว31102) ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4

โพสต์30 ก.ค. 2560 02:08โดยว่าที่ร.ต.ศรายุทธ ตากกระโทก   [ อัปเดต 30 ก.ค. 2560 02:11 ]

ชุดกิจกรรมการเรียนรู้วิทยาศาสตร์  ที่เน้นกระบวนการสืบเสาะหาความรู้ 5 ขั้น (5E)  เรื่อง ปฏิกิริยาเคมี วิชาเคมีพื้นฐาน (ว31102) ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4

ชุดที่ 5
ปัจจัยที่มีผลต่อ
อัตราการเกิดปฏิกิริยาเคมี

แบบฝึกทักษะคณิตศาสตร์ เรื่อง จำนวนจริง รายวิชาคณิตศาสตร์พื้นฐาน รหัสวิชา ค31101 ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4

โพสต์30 ก.ค. 2560 01:58โดยว่าที่ร.ต.ศรายุทธ ตากกระโทก   [ อัปเดต 30 ก.ค. 2560 02:04 ]

การประเมินโครงการปรับปรุงระบบสุขาภิบาลภายในโรงเรียนหนองยางพิทยาคม อำเภอเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดนครราชสีมา

โพสต์20 ก.พ. 2560 00:04โดยว่าที่ร.ต.ศรายุทธ ตากกระโทก   [ อัปเดต 30 ก.ค. 2560 01:59 ]


ชื่อเรื่อง                 การประเมินโครงการปรับปรุงระบบสุขาภิบาลภายในโรงเรียนหนองยางพิทยาคม

                                อำเภอเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดนครราชสีมา

ชื่อผู้ประเมิน        นางสาวนภาพร  วงศ์คง รองผู้อำนวยการสถานศึกษา โรงเรียนหนองยางพิทยาคม

คำสำคัญ               การประเมินโครงการ/ ระบบสุขาภิบาล

ปีที่รายงาน           25591-10 of 10