การพัฒนาความสามารถการคิดวิเคราะห์และผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน วิชาชีววิทยา เรื่อง การสืบพันธุ์และการเจริญเติบโตของพืช โดยใช้กลุ่มร่วมมือเทคนิค TAI ร่วมกับผังมโนทัศน์ สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5

โพสต์31 ส.ค. 2560 01:37โดยว่าที่ร.ต.ศรายุทธ ตากกระโทก

Comments