การประเมินโครงการปรับปรุงระบบสุขาภิบาลภายในโรงเรียนหนองยางพิทยาคม อำเภอเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดนครราชสีมา

โพสต์20 ก.พ. 2560 00:04โดยว่าที่ร.ต.ศรายุทธ ตากกระโทก   [ อัปเดต 30 ก.ค. 2560 01:59 ]

ชื่อเรื่อง                 การประเมินโครงการปรับปรุงระบบสุขาภิบาลภายในโรงเรียนหนองยางพิทยาคม

                                อำเภอเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดนครราชสีมา

ชื่อผู้ประเมิน        นางสาวนภาพร  วงศ์คง รองผู้อำนวยการสถานศึกษา โรงเรียนหนองยางพิทยาคม

คำสำคัญ               การประเมินโครงการ/ ระบบสุขาภิบาล

ปีที่รายงาน           2559Comments