ขอแสดงความยินดีกับคุณครูคนเก่ง ทุกท่าน ได้รับรางวัลเชิดชูเกียรติ วันครู 59

โพสต์18 ม.ค. 2559 01:41โดยว่าที่ร.ต.ศรายุทธ ตากกระโทก   [ อัปเดต 18 ม.ค. 2559 18:55 ]

แสดงความยินดีกับบุคลากรโรงเรียนหนองยางพิทยาคม เนื่องในวันครู ๑๖ ม.ค. ๕๙

 ๑. นายสกฤต  เศรษฐชัย   ผู้อำนวยการสถานศึกษา    
      รางวัลที่ได้รับ  "เพชรสามัญ"  คุรุสภา

 ๒. นางสุพัฒนุช   พรมศรี     ครูชำนาญการพิเศษ
      รางวัลที่ได้รับ  ครูดีเด่น  กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น  

๓. นางจิราพร   หมื่นชำนาญ    ครู คศ.๑
      รางวัลที่ได้รับ - "หนึ่งแสนครูดี"  คุรุสภา

๔. นายนคร   จ่างโพธิ์   ครู คศ.๑
      รางวัลที่ได้รับ  - "หนึ่งแสนครูดี" คุรุสภา

๕. นางกัลยาณี  โถมกระโทก    ครู คศ.๑
      รางวัลที่ได้รับ - "หนึ่งแสนครูดี"  คุรุสภา

๖. นางธนัชชา   สืบม่วงไทย   ครู คศ.๑
      รางวัลที่ได้รับ  ครูดีเด่น  กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ  

๗. นางจริยาภรณ์   พวงร้อย  ครู คศ.๑
      รางวัลที่ได้รับ  ครูดีเด่น   กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย

๘. นางนินนาท   แนบกระโทก   ครูชำนาญการพิเศษ
     รางวัลที่ได้รับ  ครูดีเด่น   กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม

๙. นางสาวมยุลี  นันดี
      รางวัลที่ได้รับ  ครูดีเด่น  งานวัดผลและประเมินผล  

๑๐. นายดนัยพัฒน์   จ๋าวะนา  
     รางวัลที่ได้รับ  ครูดีเด่น  งานห้องมุด

๑๑. นายเสน่ห์   ทิพย์รักษ์  
    รางวัลที่ได้รับ   ครูดีเด่น   งานกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน

๑๒. นางปัญญารักษ์   บุญเกิด  
    รางวัลที่ได้รับ   ครูดีเด่น   งานระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน

๑๓. นายศุภชัย    บัวงาม
    รางวัลที่ได้รับ   ครูดีเด่น   ครูอัตราจ้าง

๑๔. นางสาวอารยา   ปุ้มกระโทก
    รางวัลที่ได้รับ   ครูดีเด่น  พนักงานจ้าง
Comments