กิจกรรมล่าสุดของไซต์

28 ต.ค. 2562 07:55 ว่าที่ร.ต.ศรายุทธ ตากกระโทก แก้ไข ทำเนียบบุคลากร
27 ต.ค. 2562 01:52 ว่าที่ร.ต.ศรายุทธ ตากกระโทก แก้ไข ทำเนียบบุคลากร
27 ต.ค. 2562 01:48 ว่าที่ร.ต.ศรายุทธ ตากกระโทก แก้ไข ทำเนียบบุคลากร
27 ต.ค. 2562 01:47 ว่าที่ร.ต.ศรายุทธ ตากกระโทก แนบ 20190612231713.jpg กับ ทำเนียบบุคลากร
27 ต.ค. 2562 01:41 ว่าที่ร.ต.ศรายุทธ ตากกระโทก แนบ 30100940_0_20160823-093840.jpg กับ ทำเนียบบุคลากร
5 ก.ย. 2562 17:07 ว่าที่ร.ต.ศรายุทธ ตากกระโทก แก้ไข หน้าแรก
26 ส.ค. 2562 02:05 ว่าที่ร.ต.ศรายุทธ ตากกระโทก แก้ไข ทำเนียบผู้บริหาร
26 ส.ค. 2562 02:05 ว่าที่ร.ต.ศรายุทธ ตากกระโทก แนบ 5.png กับ ทำเนียบผู้บริหาร
22 ส.ค. 2562 02:28 ว่าที่ร.ต.ศรายุทธ ตากกระโทก สร้าง การศึกษาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน และความสามารถในการพัฒนาโครงงาน โดยใช้ เอกสารประกอบการเรียน เรื่อง โครงงานงานไม้เครื่องเรือน รายวิชางานไม้เครื่องเรือน กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6
22 ส.ค. 2562 02:26 ว่าที่ร.ต.ศรายุทธ ตากกระโทก สร้าง การพัฒนาชุดกิจกรรมการเรียนรู้แบบร่วมมือเทคนิค STAD เพื่อส่งเสริมทักษะการ ทำงานกลุ่ม รายวิชางานเกษตร เรื่องการจัดสวนถาด สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษา ปีที่ 1
20 ส.ค. 2562 01:10 ว่าที่ร.ต.ศรายุทธ ตากกระโทก แก้ไข การพัฒนาชุดกิจกรรมการเรียนรู้อาชีพในท้องถิ่น ตามแนวคิดภาระงานเป็นฐาน เพื่อพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร สำหรับนักเรียนชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 3
20 ส.ค. 2562 01:09 ว่าที่ร.ต.ศรายุทธ ตากกระโทก แก้ไข การพัฒนาผลการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ภาษาอังกฤษ ด้วยเทคนิคแบบผสมผสาน (CIRC) เพื่อพัฒนาทักษะการอ่านและการเขียนภาษาอังกฤษสำหรับนักเรียน ชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 3 โรงเรียนสังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมา
20 ส.ค. 2562 01:08 ว่าที่ร.ต.ศรายุทธ ตากกระโทก สร้าง การพัฒนาชุดกิจกรรมการเรียนรู้อาชีพในท้องถิ่น ตามแนวคิดภาระงานเป็นฐาน เพื่อพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร สำหรับนักเรียนชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 3
20 ส.ค. 2562 01:06 ว่าที่ร.ต.ศรายุทธ ตากกระโทก สร้าง การพัฒนาผลการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ภาษาอังกฤษ ด้วยเทคนิคแบบผสมผสาน (CIRC) เพื่อพัฒนาทักษะการอ่านและการเขียนภาษาอังกฤษสำหรับนักเรียน ชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 3 โรงเรียนสังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมา
13 ส.ค. 2562 18:45 ว่าที่ร.ต.ศรายุทธ ตากกระโทก แก้ไข หน้าแรก
13 ส.ค. 2562 18:44 ว่าที่ร.ต.ศรายุทธ ตากกระโทก แก้ไข การพัฒนาความสามารถการอ่านภาษาอังกฤษเพื่อความเข้าใจ และการคิดวิเคราะห์ ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 ด้วยการจัดกิจกรรมการเรียนรู้แบบ SQ4R ร่วมกับ ผังกราฟิก
13 ส.ค. 2562 18:43 ว่าที่ร.ต.ศรายุทธ ตากกระโทก แก้ไข การพัฒนาหลักสูตรสาระเพิ่มเติม กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ โดยผ่าน วรรณกรรมท้องถิ่นเมืองโคราช เรื่อง Thao Suranaree เพื่อส่งเสริมการอ่านจับใจความ ภาษาอังกฤษ สําหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 โรงเรียนหนองยางพิทยาคม
13 ส.ค. 2562 18:42 ว่าที่ร.ต.ศรายุทธ ตากกระโทก สร้าง การพัฒนาหลักสูตรสาระเพิ่มเติม กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ โดยผ่าน วรรณกรรมท้องถิ่นเมืองโคราช เรื่อง Thao Suranaree เพื่อส่งเสริมการอ่านจับใจความ ภาษาอังกฤษ สําหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 โรงเรียนหนองยางพิทยาคม
13 ส.ค. 2562 18:40 ว่าที่ร.ต.ศรายุทธ ตากกระโทก สร้าง การพัฒนาความสามารถการอ่านภาษาอังกฤษเพื่อความเข้าใจ และการคิดวิเคราะห์ ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 ด้วยการจัดกิจกรรมการเรียนรู้แบบ SQ4R ร่วมกับ ผังกราฟิก
6 ส.ค. 2562 08:32 ว่าที่ร.ต.ศรายุทธ ตากกระโทก แก้ไข หน้าแรก
15 ก.ค. 2562 08:36 ว่าที่ร.ต.ศรายุทธ ตากกระโทก แก้ไข ข้อมูลสารสนเทศ
15 ก.ค. 2562 08:33 ว่าที่ร.ต.ศรายุทธ ตากกระโทก แก้ไข ข้อมูลสารสนเทศ
10 ก.ค. 2562 07:15 ว่าที่ร.ต.ศรายุทธ ตากกระโทก แก้ไข เว็บไซต์ครูผู้สอน
10 ก.ค. 2562 07:14 ว่าที่ร.ต.ศรายุทธ ตากกระโทก แก้ไข เว็บไซต์ครูผู้สอน
2 ก.ค. 2562 08:02 ว่าที่ร.ต.ศรายุทธ ตากกระโทก แก้ไข ข้อมูลสารสนเทศ

เก่ากว่า | ใหม่กว่า