ทำเนียบบุคลากร

ทำเนียบบุคลากร โรงเรียนหนองยางพิทยาคม

ผู้บริหารสถานศึกษา

 

นายสุธา ประภาพิมล
ผู้อำนวยการเชี่ยวชาญ

ผู้อำนวยการสถานศึกษา โรงเรียนหนองยางพิทยาคม

นางสาวณทิพย์รดา ทองสุข
รองผู้อำนวยการสถานศึกษา
นายณรงค์พันธ์ หมายครอบกลาง
รองผู้อำนวยการสถานศึกษา


หัวหน้าฝ่าย

 

นางละเอียด คงกุ่ง
ครู / ครูเชี่ยวชาญ

หัวหน้าฝ่ายบริหารทั่วไป

นางธณต เลิศล้ำ
ครู / ครูชำนาญการพิเศษ

หัวหน้าฝ่ายบริหารวิชาการ

นายทศพล พูนสุวรรณ
ครู / ครูชำนาญการพิเศษ

หัวหน้าฝ่ายบริหารส่งเสริมและบริการ

นายทรงกลด สุโธ
ครู / ครูชำนาญการพิเศษ

หัวหน้าฝ่ายบริหารกิจการนักเรียน


กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์

 

นายนัทธี สมทอง
ครู / ครูชำนาญการพิเศษ

หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้

ค.บ.คณิตศาสตร์
ศษ.ม. การบริหารการศึกษา

นางประเสริฐ แก้วกลาง
ครู / ครูชำนาญการพิเศษ

ค.บ.คณิตศาสตร์

นายดนัยพัฒน์ จ๋าวะนา
ครู / ครูชำนาญการ

ศษ.บ. คณิตศาสตร์ / ศษ.ม.การบริหารการศึกษา

นางสาวปัทมาภรณ์ ศรีบุญ
ครู / ครูชำนาญการ

ค.บ.คณิตศาสตร์
ศศ.ม. คณิตศาสตรศึกษา


กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย

 

นางกัญญาภัทร ตองกระโทก
ครู / ครูชำนาญการพิเศษ

หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้

 ค.บ. (ภาษาไทย)

นางพิมพ์พิชชา พันธ์เลิศ
ครู / ครูชำนาญการ

ค.บ. (วิชาเอกภาษาไทย , วิชาโทภาษาจีน)

นางสาวสุวรรณี ธงกระโทก
ครู / ครูชำนาญการ


กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ

 

นางสุพัฒนุช พรมศรี
ครู / ครูเชี่ยวชาญ

หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้

ศศ.บ.ภาษาอังกฤษ / กศ.ม.หลักสูตรและการสอน

นางธนัชชา สืบม่วงไทย
ครู / ครูเชี่ยวชาญ

ค.บ.ภาษาอังกฤษ

นางธณต เลิศล้ำ
ครู / ครูชำนาญการพิเศษ

ค.บ.ภาษาอังกฤษ


กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

 

นางสายทิพย์ ทิพย์รักษ์
ครู / ครูเชี่ยวชาญ

หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้

ค.บ.ฟิสิกส์ 
กศ.ม.เทคโนโลยีและสื่อสารการศึกษา

นางละเอียด คงกุ่ง
ครู / ครูเชี่ยวชาญ

ค.บ.ชีววิทยา / วท.ม.พันธุศาสตร์

นางสาวจรียารัตน์ ใช้ช้าง
ครู / ครูชำนาญการพิเศษ
วท.บ.ชีววิทยาประยุกต์
ศษ.ม.หลักสูตรและการสอนวิทยาศาสตร์ (มัธยม)
นางสาวมยุลี นันดี
ครู / ครูชำนาญการพิเศษ
ค.บ.เคมี 
ศษ.ม.การบริหารการศึกษา
นางเบญจวรรณ พิมพ์อักษร
ครู / ครูชำนาญการ
วท.บ.ชีววิทยาประยุกต์
ป.บัณฑิตวิชาชีพครู
ว่าที่ร้อยตรีศรายุทธ ตากกระโทก
ครู / ครูชำนาญการ
วท.บ.เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร 
กศ.ม.การบริหารการศึกษา
นายศุภชัย บัวงาม
ผู้ช่วยครู

บธ.บ.คอมพิวเตอร์ธุรกิจ
ศษ.ม.การบริหารการศึกษา


กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม

 

นางกัลยาณี โถมกระโทก
ครู / ครูชำนาญการพิเศษ

หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้

ศศ.บ.รัฐประศาสนาศาสตร์
ศษ.ม.การบริหารการศึกษา

นางนินนาท แนบบกระโทก
ครู / ครูชำนาญการพิเศษ

วท.บ.ภูมิศาสตร์

นายเพ็ช แก้ววงษา
ครู / ครูชำนาญการพิเศษ

ค.บ.ภูมิศาสตร์ / ศษ.ม.การบริหารการศึกษา

นางสาวรุ่งนภา ศิลประกอง
ครู

ค.บ.สังคมศึกษา


กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพ

 

นายเสน่ห์ ทิพย์รักษ์
ครู / ครูชำนาญการพิเศษ

หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้

ค.บ.อุตสาหกรรมศิลป์ / วท.ม.เทคโนโลยีสารสนเทศ

นายทศพล พูนสุวรรณ
ครู / ครูชำนาญการพิเศษ

ค.บ.อุตสาหกรรมศิลป์

นายวีระพล กล่อมปัญญา
ครู

ศศ.บ. การเกษตร


กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ

 

นายทรงกลด สุโธ
ครู / ครูชำนาญการพิเศษ

หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้

ค.บ. (ดนตรีศึกษา)
ค.ม. (จิตวิทยาการศึกษา)
ปร.ด. การบริหารการศึกษา

นายธีรศักดิ์ รักษาสร้อย
ครู / ครูชำนาญการ
ศศ.บ. ดนตรี(สากล)
ศษ.ม. (การบริหารการศึกษา)


กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา

 

นายกฤษดี มิลินทรานุช
ครู / ครูชำนาญการ

หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้

ศศ.บ.พลศึกษา

นายชยุต สองจันทึก
ครู / ครูชำนาญการพิเศษ

ศศ.บ.พลศึกษา


พนักงานจ้างตามภารกิจ

 

นายศุภชัย บัวงาม
ผู้ช่วยครู

บธ.บ.คอมพิวเตอร์ธุรกิจ
ศษ.ม.การบริหารการศึกษา

นางสาวสุนิสา เพชรกระโทก
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานพัสดุ

ปวส.การเงิน / ปริญญาตรี สาขาบัญชี

นางสาวอธิตญา สัมฤทธิ์
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานการเงินและบัญชี
นายนิธิกร โพธิ์ใจ
พนักงานขับรถยนต์
นายชะวาล พรหมวงษา
พนักงานขับรถยนต์


พนักงานจ้างทั่วไป

 

นายปรีชา พยัฆมะเริง
ภารโรง
นางพิศมัย สมกลาง
ภารโรง
นายลัด อยู่หนูพะเนา
คนงาน
นายฉอ้อน สมกลาง
คนสวน


นักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู

 

นายเดชา แพทย์กระโทก
วิชาเอก ชีววิทยา
นางสาวอักษรสวรรค์ ร้ายไธสง
วิชาเอก พลศึกษา
นางสาวสุพัฒน์ พรหมประดิษฐ์
วิชาเอก พลศึกษา
นางสาวชนกพร สวัสดี
วิชาเอก คณิตศาสตร์