ทำเนียบบุคลากร

ทำเนียบบุคลากร โรงเรียนหนองยางพิทยาคม

ผู้บริหารสถานศึกษา

 

นายสุธา ประภาพิมล
ผู้อำนวยการเชี่ยวชาญ

ผู้อำนวยการสถานศึกษา โรงเรียนหนองยางพิทยาคม

นางสาวณทิพย์รดา ทองสุข
รองผู้อำนวยการสถานศึกษา


หัวหน้าฝ่าย

 

นางละเอียด คงกุ่ง
ครู / ครูเชี่ยวชาญ

หัวหน้าฝ่ายบริหารทั่วไป

นางธณต เลิศล้ำ
ครู / ครูชำนาญการพิเศษ

หัวหน้าฝ่ายบริหารวิชาการ

นายทศพล พูนสุวรรณ
ครู / ครูชำนาญการพิเศษ

หัวหน้าฝ่ายบริหารส่งเสริมและบริการ

นายทรงกลด สุโธ
ครู / ครูชำนาญการพิเศษ

หัวหน้าฝ่ายบริหารกิจการนักเรียน


กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์

 

นายนัทธี สมทอง
ครู / ครูชำนาญการพิเศษ

หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้

ค.บ.คณิตศาสตร์
ศษ.ม. การบริหารการศึกษา

นางประเสริฐ แก้วกลาง
ครู / ครูชำนาญการพิเศษ

ค.บ.คณิตศาสตร์

นายดนัยพัฒน์ จ๋าวะนา
ครู / ครูชำนาญการ

ศษ.บ. คณิตศาสตร์ / ศษ.ม.การบริหารการศึกษา

นางสาวปัทมาภรณ์ ศรีบุญ
ครู / ครูชำนาญการ

ค.บ.คณิตศาสตร์
ศศ.ม. คณิตศาสตรศึกษา


กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย

 

นางกัญญาภัทร ตองกระโทก
ครู / ครูชำนาญการพิเศษ

หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้

 ค.บ. (ภาษาไทย)

นางพิมพ์พิชชา พันธ์เลิศ
ครู / ครูชำนาญการ

ค.บ. (วิชาเอกภาษาไทย , วิชาโทภาษาจีน)

นางสาวสุวรรณี ธงกระโทก
ครู / ครูชำนาญการ


กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ

 

นางสุพัฒนุช พรมศรี
ครู / ครูเชี่ยวชาญ

หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้

ศศ.บ.ภาษาอังกฤษ / กศ.ม.หลักสูตรและการสอน

นางธนัชชา สืบม่วงไทย
ครู / ครูเชี่ยวชาญ

ค.บ.ภาษาอังกฤษ

นางธณต เลิศล้ำ
ครู / ครูชำนาญการพิเศษ

ค.บ.ภาษาอังกฤษ


กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

 

นางสายทิพย์ ทิพย์รักษ์
ครู / ครูเชี่ยวชาญ

หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้

ค.บ.ฟิสิกส์ 
กศ.ม.เทคโนโลยีและสื่อสารการศึกษา

นางละเอียด คงกุ่ง
ครู / ครูเชี่ยวชาญ

ค.บ.ชีววิทยา / วท.ม.พันธุศาสตร์

นางสาวจรียารัตน์ ใช้ช้าง
ครู / ครูชำนาญการพิเศษ
วท.บ.ชีววิทยาประยุกต์
ศษ.ม.หลักสูตรและการสอนวิทยาศาสตร์ (มัธยม)
นางสาวมยุลี นันดี
ครู / ครูชำนาญการพิเศษ
ค.บ.เคมี 
ศษ.ม.การบริหารการศึกษา
นางเบญจวรรณ พิมพ์อักษร
ครู / ครูชำนาญการ
วท.บ.ชีววิทยาประยุกต์
ป.บัณฑิตวิชาชีพครู
ว่าที่ร้อยตรีศรายุทธ ตากกระโทก
ครู / ครูชำนาญการ
วท.บ.เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร 
กศ.ม.การบริหารการศึกษา
นายศุภชัย บัวงาม
ผู้ช่วยครู

บธ.บ.คอมพิวเตอร์ธุรกิจ
ศษ.ม.การบริหารการศึกษา


กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม

 

นางกัลยาณี โถมกระโทก
ครู / ครูชำนาญการพิเศษ

หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้

ศศ.บ.รัฐประศาสนาศาสตร์
ศษ.ม.การบริหารการศึกษา

นางนินนาท แนบบกระโทก
ครู / ครูชำนาญการพิเศษ

วท.บ.ภูมิศาสตร์

นายเพ็ช แก้ววงษา
ครู / ครูชำนาญการพิเศษ

ค.บ.ภูมิศาสตร์ / ศษ.ม.การบริหารการศึกษา

นางสาวรุ่งนภา ศิลประกอง
ครู

ค.บ.สังคมศึกษา


กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพ

 

นายเสน่ห์ ทิพย์รักษ์
ครู / ครูชำนาญการพิเศษ

หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้

ค.บ.อุตสาหกรรมศิลป์ / วท.ม.เทคโนโลยีสารสนเทศ

นายทศพล พูนสุวรรณ
ครู / ครูชำนาญการพิเศษ

ค.บ.อุตสาหกรรมศิลป์

นายวีระพล กล่อมปัญญา
ครู

ศศ.บ. การเกษตร


กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ

 

นายทรงกลด สุโธ
ครู / ครูชำนาญการพิเศษ

หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้

ค.บ. (ดนตรีศึกษา)
ค.ม. (จิตวิทยาการศึกษา)
ปร.ด. การบริหารการศึกษา

นายธีรศักดิ์ รักษาสร้อย
ครู / ครูชำนาญการ
ศศ.บ. ดนตรี(สากล)
ศษ.ม. (การบริหารการศึกษา)


กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา

 

นายกฤษดี มิลินทรานุช
ครู / ครูชำนาญการ

หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้

ศศ.บ.พลศึกษา


พนักงานจ้างตามภารกิจ

 

นายศุภชัย บัวงาม
ผู้ช่วยครู

บธ.บ.คอมพิวเตอร์ธุรกิจ
ศษ.ม.การบริหารการศึกษา

นางสาวสุนิสา เพชรกระโทก
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานพัสดุ

ปวส.การเงิน / ปริญญาตรี สาขาบัญชี

นางสาวอธิตญา สัมฤทธิ์
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานการเงินและบัญชี
นายชะวาล พรหมวงษา
พนักงานขับรถยนต์


พนักงานจ้างทั่วไป

 

นายปรีชา พยัฆมะเริง
ภารโรง
นางพิศมัย สมกลาง
ภารโรง
นายลัด อยู่หนูพะเนา
คนงาน
นายฉอ้อน สมกลาง
คนสวน


นักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู