ทำเนียบผู้อำนวยการสถานศึกษา

นายพิพัฒน์ พรพรรณนุกูล
ผู้อำนวยการสถานศึกษา

ดำรงตำแหน่ง ตั้งแต่วันที่ 13 มิถุนายน 2538 - 15 พฤศจิกายน 2544

นายเอื้อ ทรวงโพธิ์
ผู้อำนวยการสถานศึกษา

ดำรงตำแหน่ง ตั้งแต่วันที่ 16 พฤศจิกายน 2544 - 1 เมษายน 2548

นายเจต รุจิวรรณ
ผู้อำนวยการสถานศึกษา

ดำรงตำแหน่ง ตั้งแต่วันที่ 2 เมษายน 2548 - 30 กันยายน 2555

นางสาวอัญชลี เต็งตระกูล
รองผู้อำนวยการสถานศึกษา

รองผู้อำนวยการสถานศึกษา รักษาราชการแทน
ผู้อำนวยการสถานศึกษา

นายสกฤต เศรษฐชัย
ผู้อำนวยการสถานศึกษา

ดำรงตำแหน่ง ตั้งแต่วันที่ 10 มิถุนายน 2556 - 31 ตุลาคม 2561

นายสุภาพ สุพศินญ์
ผู้อำนวยการสถานศึกษา

ดำรงตำแหน่ง ตั้งแต่วันที่ 1 พฤศจิกายน 2561 - 30 กันยายน 2563

นางสาวนฤมล วิทยาวุฒิรัตน์
รองผู้อำนวยการสถานศึกษา

รองผู้อำนวยการสถานศึกษา รักษาราชการแทน
ผู้อำนวยการสถานศึกษา

นายสุธา ประภาพิมล
ผู้อำนวยการสถานศึกษา