สัญลักษณ์โรงเรียน

ตราประจำโรงเรียน

 

 

สัญลักษณ์ประจำโรงเรียน

 

 

สีประจำโรงเรียน

เหลือง – แดง
สีเหลือง หมายถึง ความเจริญรุ่งเรือง
สีแดง หมายถึง ความเข้มแข็ง อดทน

 

 

อักษรย่อ   น.ย.พ.

 

 

คำขวัญประจำโรงเรียน
” ปัญญาดี มีวินัย จงทำตนให้เป็นประโยชน์และมีค่าต่อสังคม “

 

 

ปรัชญาของโรงเรียน

” ประพฤติดี มีการศึกษา พาสู่คุณธรรม “

 

 

คติธรรมของโรงเรียน

” สุขา สงฆสส สามคคี (สุขา สังฆัสสะ สามัคคี) “

 

 

เอกลักษณ์

ยิ้มใส  ไหว้สวย

 

 

อัตลักษณ์

โรงเรียนสะอาด  บรรยากาศดี