คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน

ทำเนียบคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน

นายเกชา เหล็กกับทอง
ประธานคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน

พระทองสุข สิริจันโท
ผู้แทนพระภิกษุสงฆ์

นายจักรพันธ์ นาคเม้า
ผู้ทรงคุณวุฒิ
นางสวงค์ ตรวจงูเหลือม
ผู้ทรงคุณวุฒิ
นายประเสริฐ มูลจังหรีด
ผู้ทรงคุณวุฒิ
นายเมธี มิตรกระโทก
ผู้ทรงคุณวุฒิ
นายสุรจิต พูนอุ่นจะบวก
ผู้ทรงคุณวุฒิ
นายวุฒิไกร เที่ยงกระโทก
ผู้ทรงคุณวุฒิ
นายบุญลือ ด่านกระโทก
ผู้แทนผู้ปกครอง
นางธณต เลิศล้ำ
ผู้แทนครู
นางสุนิดา กมลพันธ์
ผู้แทนองค์กรชุมชน
นายวรพงศ์ แก้วเกิด
ผู้แทนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
นางรสรินทร์ โมงขุนทด
ผู้แทนศิยษ์เก่า
นายสุธา ประภาพิมล
ผู้อำนวยการสถานศึกษาโรงเรียนหนองยางพิทยาคม