บุคลากรทางการศึกษา

ผู้บริหารสถานศึกษา โรงเรียนหนองยางพิทยาคม

นายสุธา ประภาพิมล

ผู้อำนวยการสถานศึกษา โรงเรียนหนองยางพิทยาคม


- -

ตำแหน่งว่าง

รองผู้อำนวยการสถานศึกษา


หัวหน้าฝ่ายทั้ง 4 ฝ่าย

 

นางละเอียด คงกุ่ง

หัวหน้าฝ่ายบริหารทั่วไป

นางธณต เลิศล้ำ

หัวหน้าฝ่ายบริหารวิชาการ

นายทรงกลด สุโธ

หัวหน้าฝ่ายบริหารกิจการนักเรียน

นายทศพล พูนสุวรรณ

หัวหน้าฝ่ายบริหารส่งเสริมและบริการ


กลุ่มสาระการเรียนรู้ ภาษาไทย

 

นางกัญญาภัทร ตองกระโทก

ครู / ครูชำนาญการพิเศษ
หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้


นางพิมพ์พิชชา พันธ์เลิศ

ครู / ครูชำนาญการ

นางสาวสุวรรณี ธงกระโทก

ครู / ครูชำนาญการ


กลุ่มสาระการเรียนรู้ คณิตศาสตร์

 

นายนัทธี สมทอง

ครู / ครูชำนาญการพิเศษ
หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้


นางประเสริฐ แก้วกลาง

ครู / ครูชำนาญการพิเศษ

นายดนัยพัฒน์ จ๋าวะนา

ครู / ครูชำนาญการ


กลุ่มสาระการเรียนรู้ วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

 

นางสายทิพย์ ทิพย์รักษ์

ครู / ครูเชี่ยวชาญ
หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้กลุ่มสาระการเรียนรู้ สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม

 กลุ่มสาระการเรียนรู้ สุขศึกษาและพลศึกษา

 กลุ่มสาระการเรียนรู้ ศิลปะ

 กลุ่มสาระการเรียนรู้ การงานอาชีพ

 กลุ่มสาระการเรียนรู้ ภาษาต่างประเทศ

 

นางสุพัฒนุช พรมศรี

ครู / ครูเชี่ยวชาญ
หัวหน้ากลุ่มสาระ


นางธนัชชา สืบม่วงไทย

ครู / ครูเชี่ยวชาญ

นางธณต เลิศล้ำ

ครู / ครูชำนาญการพิเศษ