ประวัติโรงเรียน

                    โรงเรียนหนองยางพิทยาคม เริ่มเปิดทำการสอนตั้งแต่ปีการศึกษา 2534 โดยมีสถานะเป็นโรงเรียนสาขาของโรงเรียนท่าช้างราษฏร์บำรุง ซึ่งนายสุกิจ ชันษา อาจารย์ใหญ่โรงเรียนท่าช้างราษฎร์บำรุง ในขณะนั้นได้มีคำสั่งให้ นายสมภพ อมรดิษฐ์ ผู้ช่วยอาจารย์ใหญ่โรงเรียนท่าช้างราษฎร์บำรุง มาเป็นหัวหน้าสาขาพร้อมด้วยครู – อาจารย์จากโรงเรียนท่าช้างราษฎร์บำรุง จำนวน 8 คน เป็นแกนหลักในการจัดการเรียนการสอนตามหลักสูตรระดับมัธยมศึกษา เปิดรับนักเรียนเข้าเรียนแบบสหศึกษา จำนวน 30 คน โดยท่านพระครูสมาจารคุณ (หลวงพ่อเกิด) เจ้าคณะตำบลหนองยางและเจ้าอาวาสวัดหนองยางได้ให้ความเมตตาให้ใช้สถานที่ของวัดหนองยางเป็นสถานที่เรียนชั่วคราวมาโดยตลอดนับตั้งแต่จัดตั้งโรงเรียน

ต่อมาในปี พ.ศ. 2536 นายโสภณ สุรโยธี ผู้อำนวยการโรงเรียนท่าช้างราษฎร์บำรุง ได้แต่งตั้งให้นายพิพัฒน์ พรพรรณนุกูล มาเป็นหัวหน้าสาขา และต่อมากระทรวงศึกษาธิการได้ประกาศจัดตั้ง“โรงเรียนหนองยางพิทยาคม” เมื่อวันที่ 14 มีนาคม 2538 และแต่งตั้งให้ นายพิพัฒน์ พรพรรณนุกูล  ดำรงตำแหน่งผู้บริหารโรงเรียนคนแรก  ต่อมาได้ประสานขอที่ดินซึ่งเป็นที่สาธารณประโยชน์เพื่อจัดตั้งโรงเรียนที่บ้านโคกวังวน หมู่ที่ 4  ตำบลหนองยาง อำเภอเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดนครราชสีมา จากเอกสารที่ดินเลขที่ นม.41 จำนวน 39 ไร่ 1 งาน 02 ตารางวา และเลขที่ นม.26 จำนวน2 ไร่ 2 งาน 27 ตารางวา รวมพื้นที่ทั้งสิ้น 41 ไร่ 3 งาน 29 ตารางวา และได้งบประมาณจากกรมสามัญศึกษา ก่อสร้างอาคารเรียนแบบเบ็ดเสร็จ ก ข ค จำนวน 1 ชุด เมื่อมีการก่อสร้างแล้วเสร็จจึงได้ย้ายมาเรียน ณ สถานที่ซึ่งเป็นพื้นที่ของโรงเรียนหนองยางพิทยาคมปัจจุบัน  เมื่อวันที่ 22 กรกฎาคม 2539

โรงเรียนได้รับการสนับสนุน ดูแลและช่วยเหลือจากผู้ปกครอง ชุมชน หน่วยงานใกล้เคียงด้วยดีเสมอมา อาทิเช่น สภาตำบลหนองยางร่วมกันบริจาครถยนต์โดยสาร 6 ล้อ รับ-ส่งนักเรียน 1 คัน มูลค่า 540,000 บาท เป็นต้น ที่สำคัญที่สุดโรงเรียนได้รับการอุปถัมภ์จากบุคคลสำคัญ 3 ท่าน คือ
1.ท่านพระครูสมาจารคุณ เจ้าคณะตำบลหนองยาง และเจ้าอาวาสวัดหนองยาง
2.ท่านพระครูสุทธิพงษ์ สิริวัฒน์ เจ้าอาวาสวัดโสงหนองบัว
3.ท่านพระครูปัญญาวิมลกิจ เจ้าอาวาสวัดสามัคคีธรรม
เป็นองค์อุปถัมภ์มาโดยตลอด

ต่อมาโรงเรียนหนองยางพิทยาคมได้ถ่ายโอนสถานศึกษาจากกระทรวงศึกษามาสังกัดกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น องค์การบริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมา เมื่อวันที่ 2 พฤศจิกายน พ.ศ.2550ปัจจุบัน โรงเรียนหนองยางพิทยาคมเปิดสอนระดับมัธยมศึกษาตอนต้นและระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย จำนวน 15 ห้องเรียน และมีนักเรียนจำนวน 410 คน